• slideheader0.png
 • slideheader1.png
 • slideheader2.png
 • slideheader3.png
Image

ZAKRES USŁUG

Świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię odbywa się między innymi poprzez:

- reprezentację Klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo;

- opracowywanie treści pismo procesowych, pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg i odwołań;

- ustne porady prawne;             

- pisemne opinie prawne oraz analizy;

Główne obszary działalności Kancelarii to:

 1. Prawo cywilne:
 • dochodzenie i egzekucja roszczeń (windykacja należności) w trybie ugodowym oraz na etapie sądowym;
 • sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zapłatę zachowku, wykonanie zapisu;
 • zaskarżanie czynności dłużnika dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów;
 • reprezentacja w postępowaniu wieczysto księgowym;
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości oraz uwłaszczenie;
 • sprawy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości (m.in. ustanowienie lub zasiedzenie służebności, wygaśnięcie służebności, zmiana treści służebności);
 • sprawy o eksmisję;
 • sprawy z zakresu ochrony własności i posiadania;
 • sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości, podział nieruchomości do użytkowania oraz dopuszczenie do współposiadania;
 • sprawy o zapłatę odszkodowanie oraz zadośćuczynienia za błąd w sztuce lekarskiej;
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia (m.in. OC i AC);
 • prowadzenie negocjacji na etapie przedsądowym;
 • postępowania o ubezwłasnowolnienie;
 • sprawy dotyczące umów o dożywocie;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy.
 1. Prawo pracy:
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;
 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy;
 • sprawy dotyczące zakazu konkurencji;
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;
 • zakaz konkurencji, w tym przygotowanie i opiniowanie umów;
 • sprawy o dyskryminację i mobbing;
 • obowiązki pracodawców i pracowników;
 • elastyczne formy zatrudnienia, w tym telepraca, zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

 1. Prawo rodzinne:
 • reprezentacja w postępowaniu o rozwód i o separację;
 • przygotowanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich;
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków;
 • sprawy pomiędzy rodzicami i dziećmi;
 • sprawy o alimenty.

 

 1. Postępowania sądowe, arbitrażowe i egzekucyjne:
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami polubownymi;
 • reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym po stronie dłużnika lub po stronie wierzyciela.

 

 1. Postępowania administracyjne:
 • reprezentacja przed urzędami, organami administracji publicznej oraz organami samorządu terytorialnego w tym również przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi;
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

 

 1. Prawo karne, karne skarbowe, prawo wykroczeń
 • obrona oskarżonego oraz obwinionego na wszystkich etapach postępowania karnego;
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.
 1. Stała obsługa podmiotów gospodarczych.

Indywidualna Kancelaria Adwokacka
Rafał Marchalewicz

ul. Sienkiewicza 1C
34-500 Zakopane

NIP: 7361676188   REGON: 122878047
BANK PEKAO SA nr konta: 76 1240 5165 1111 0010 5201 6548
18 2063648
+48 604252530
rafal.marchalewicz@adwokatura.pl

RKIT

Search