• slideheader0.png
  • slideheader1.png
  • slideheader2.png
  • slideheader3.png
Image

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość jest uzależniona między innymi od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, ilości dostarczonych przez Klienta materiałów, przewidywanego nakładu pracy, wartości przedmiotu sprawy.

Koszty zastępstwa procesowe ustalane są m.in. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Kancelaria stosuje elastyczną politykę rozliczeń z Klientami. Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, może być ustalone w oparciu o stawki godzinowe, zaś w przypadku niektórych spraw (np. o odszkodowanie, zadośćuczynienie) Kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia za sukces (success fee).

  1. Honorarium ryczałtowe

Jest to określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja ustalonego z Klientem zlecenia w postaci np. sporządzenia opinii prawnej, pisma procesowego, projektu umowy, reprezentacji przed sądem lub urzędem w określonej sprawie. Za prowadzenie spraw sądowych Klientów indywidualnych pobierane jest najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane.

  1. Honorarium według stawek godzinowych

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy adwokata. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz ustalonej stawki godzinowej.

  1. Honorarium z premią za sukces

W niektórych sprawach, ze względu na ich charakter ustalone z Klientem honorarium może składać się z dwóch elementów:

- wynagrodzenia podstawowego, najczęściej ryczałtowego;

- wynagrodzenia dodatkowego, uzależnionego od wyniku postępowania.

Istotnym elementem opisanego systemu rozliczeń jest wynik postępowania, od którego uzależnione jest istnienie wynagrodzenia dodatkowego (premii za sukces) oraz jej wysokość.

 Kancelaria może również stosować mieszane rodzaje wynagrodzeń.

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń.

W niektórych rodzajach spraw obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość uzyskania od przeciwnika zwrotu poniesionych kosztów adwokackich, w związku z zasadą odpowiedzialności strony przegrywającej sprawę za koszty postępowania.

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.

Indywidualna Kancelaria Adwokacka
Rafał Marchalewicz

ul. Sienkiewicza 1C
34-500 Zakopane

NIP: 7361676188   REGON: 122878047
BANK PEKAO SA nr konta: 76 1240 5165 1111 0010 5201 6548
18 2063648
+48 604252530
rafal.marchalewicz@adwokatura.pl

RKIT

Search